OPOSICIONS NIVELL VII (2021)

EXÀMENS D’AUTOEVALUACIÓ

Bl.1.1 – EPSV Ciclo de Vida

Bl.1.2 – Planes de Pensiones Individuales

Bl.1.3 – Caixafuturo

norm_cat_05_prevencio_del_blanqueig_de_capitals_i_del_finançament_del_terrorisme

norm_cat_06_principis_basics_de_la_venda_de_productes_a_caixabank

norm_cat_07_prevencio_de_riscos_penals_a_caixabank

norm_cat_08_productes_i_serveis_bancaris

norm_cat_09_productes_i_serveis_ dinversio

norm_cat_10_el_reglament_general_de_proteccio_de_dades

norm_cat_11_reglament_intern_de_conducta

norm_cat_12_seguretat_de_la_ informacio

ANALISIS DE RISCOS

ries_cat_01_riscos_del_negoci_bancari

ries_cat_02_aspectes_basics_del_risc_de_credit

ries_cat_03_risc_de_particulars

ries_cat_04_introduccio_al_risc_dempreses

ries_cat_05_risc_dempreses_analisi_qualitativa

ries_cat_06_verificacio_destats_financers

ries_cat_07_analisi_destats_financers_la_situacio_financera_de_lempresa

ries_cat_08_analisi_destats_financers_la_situacio_economica_de_lempresa

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS

ps_cat_01_epsv_cicle_de_vida

ps_cat_02_plans_de_pensions_individuals

ps_cat_03_seviam

ps_cat_04_sialp_assegurances_individuals_destalvi_a_llarg_termini

ps_cat_05_vida_familiar

ps_cat_06_segurcaixa_accidents_complet

ps_cat_07_segurcaixa_auto

ps_cat_08_segurcaixa_llar_complet

ps_cat_09_segurcaixa_responsabilitat_civil_negocis

ps_cat_10_segurcaixa_decessos_complet

ps_cat_11_segurcaixa_accidents_negocis

ps_cat_12_segurcaixa_responsabilitat_civil_directius

ps_cat_13_segurcaixa_negoci

ps_cat_14_venda_i_assessorament

ps_cat_15_el_client_bancari

ps_cat_16_el_professional_de_la_venda_financera

ps_cat_17_el_proces_de_venda_financera

ps_cat_18_aspectes_tecnics_de_la_venda_financera

ps_cat_19_planificacio_a_loficina_bancaria

ps_cat_20_pautes_dactuacio_de_linversor_particular

ps_cat_21_solucions_dinversio_per_a_particulars

ps_cat_22_cas_practic_dassessorament_en_solucions_dinversio_per_a_particulars

ps_cat_23_necessitats_de_finançament_de_particulars

ps_cat_24_solucions_de_finançament_per_a_particulars

ps_cat_25_cas_practic_dassessorament_en_finançament_per_a_particulars

ps_cat_26_gestio_de_tresoreriaps_cat_27_solucions_dinversio_per_empreses

ps_cat_28_cas_practic_dassessorament_en_solucions_dinversio_per_a_empreses

ps_cat_29_necessitats_de_finançament_de_les_empreses

ps_cat_30_solucions_de_finançament_per_a_empreses

ps_cat_31_cas_practic_dassessorament_en_finançament_per_a_empreses

ps_cat_32_aspectes_generals_del_comerç_exterior

ps_cat_33_contractacio_internacional

ps_cat_34_mitjans_de_pagament_internacionals

ps_cat_35_mercat_de_divises

ps_cat_36_finançament_de_transaccions_internacionals

FISCALITAT

fis_cat_01_introduccio_al_sistema_tributari

fis_cat_02_esquema_de_liquidacio_dels_impostos

fis_cat_03_impost_sobre_la_renda_de_les_persones_fisiques

fis_cat_04_impost_sobre_societats

fis_cat_05_impost_sobre_transmissions_patrimonials_i_actes_juridics_documentats

fis_cat_06_impost_sobre_el_valor_afegit

fis_cat_07_impost_sobre_la_renda_de_no_residents

fis_cat_08_impost_sobre_successions_i_donacions

fis_cat_09_diposits_bancaris

fis_cat_10_valors_de_renda_fixa

fis_cat_11_valors_de_renda_variable

fis_cat_12_fons_i_societats_dinversio

fis_cat_13_plans_de_pensions

fis_cat_14_assegurances_de_vida

fis_cat_15_habitatge

fis_cat_16_financament_de_lempresa

fis_cat_17_derivats

ECONOMIA, BANCA I MERCATS FINANCERS

eco_cat_01_l’economia_i_el_seu_metode

eco_cat_02_l’empresa_i_l’empresari

eco_cat_03_el_mercat_la_utilitat_marginal_els_rendiments_decreixents_i_l’oferta_i_la demanda

eco_cat_04_les_expressions_agregades_de_les_magnituds_economiques_la_seva_interaccio

eco_cat_05_els_diners_i_els_cicles_economics

eco_cat_06_la_generacio_de_loferta_monetaria_el_banc_central_i_el_control_de_solvenc

eco_cat_07_el_sistema_financer_i_el_sistema_creditici_els_diferents_mercats_financer

eco_cat_08_mercat_de_renda_fixa

eco_cat_9_renda_fixa_publica_i_renda_fixa_privada

eco_cat_10_els_mercats_de_renda_variable_la_valoracio_daccions_i_les_borses_de_valor

eco_cat_11_la_inversio_collectiva_el_fons_dinversio_i_els_fons_i_plans_de_pensions

eco_cat_12_mercats_de_derivats_i_els_seus_principals_productes

eco_cat_13_conceptes_basics_de_matematica_financera_i_danalisi_de_rendibilitat_doper

TEMARI OPOSICIONS NIVELL VII

TEMARIO EN CASTELLANO

NORMATIVA

norm_cas_01_seguridad_y_salud_laboral_en_caixabank

norm_cas_02_codigo_etico_y_politica_anticorrupcion

norm_cas_03_riesgo_operacional_de_caixabank

norm_cas_04_know_your_customer

norm_cas_05_prevencion_del_blanqueo_de_capitales_y_de_la_financiacion_del_terrorismo

norm_cas_06_principios_basicos_de_la_venta_de_productos_en_caixabank

norm_cas_07_prevencion_de_riesgos_penales_en_caixabank

norm_cas_08_productos_y_servicios_bancarios

norm_cas_09_productos_y_servicios_de_inversion[

norm_cas_10_el_reglamento_general_de_proteccion_de_datos

norm_cas_11_reglamento_interno_de_conducta

norm_cas_12_seguridad_de_la_informacion

ANALISIS DEL RIESGO

ries_cas_01_riesgos_del_negocio_bancario

ries_cas_02_aspectos_basicos_del_riesgo_de_credito

ries_cas_03_riesgo_de_particulares

ries_cas_04_Introduccion_al_riesgo_de_empresas

ries_cas_05_riesgo_de_empresas_analisis_cualitativo

ries_cas_06_verificacion_de_estados_financieros

ries_cas_07_analisis_de_estados_financieros_la_situacion_financiera_de_la_empresa

ries_cas_08_analisis_de_estados_financieros_la_situacion_economica_de_la_empresa

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ps_cas_01_epsv _ciclo_de_ vida

ps_cas_02_planes_de_pensiones_individuales

ps_cas_03_seviam

ps_cas_04_sialp_ seguros_individuales_de_ahorro_a_largo_plazo

ps_cas_05_vida_ familiar

ps_cas_06_segurcaixa_accidentes_completo

ps_cas_07_segurcaixa_auto

ps_cas_08_segurcaixa_hogar_completo

ps_cas_09_segurcaixa_responsabilidad_civil_negocios

ps_cas_10_segurcaixa_decesos_completo

ps_cas_11_segurcaixa_accidentes_negocios

ps_cas_12_segurcaixa_responsabilidad_civil_directivos

ps_cas_13_segurcaixa_negocio

ps_cas_14_venta_y_asesoramiento

ps_cas_15_el_cliente_bancario

ps_cas_16_el_profesional_de_la_venta_financiera

ps_cas_17_el_proceso_de_venta_financiera

ps_cas_18_aspectos_tecnicos_de_la_venta_financiera

ps_cas_19_planificacion_en_la_oficina_bancaria

ps_cas_20_pautas_de_actuacion_del_inversor_particular

ps_cas_21_soluciones_de_inversion_para_particulares

ps_cas_22_caso_practico_de_asesoramiento_en_soluciones_de_inversion_para_part

ps_cas_23_necesidades_de_financiacion_de_particulares

ps_cas_24_soluciones_de_financiacion_para_particulares

ps_cas_25_caso_practico_de_asesoramiento_en_financiacion_para_particulares

ps_cas_26_gestion_de_tesoreria

ps_cas_27_soluciones_de_inversion_para_empresas

ps_cas_28_caso_practico_de_asesoramiento_en_soluciones_de_inversion_para_empr

ps_cas_29_necesidades_de_financiacion_de_las_empresas

ps_cas_30_soluciones_de_financiacion_para_empresas

ps_cas_31_caso_practico_de_asesoramiento_en_financiacion_para_empresas

ps_cas_32_aspectos_generales_del_comercio_exterior

ps_cas_33_contratacion_internacional

ps_cas_34_medios_de_pago_internacionales

ps_cas_35_mercado_de_divisas

ps_cas_36_financiacion_de_transacciones_internacionales

FISCALIDAD

fis_cas_01_introduccion_al_sistema_tributario

fis_cas_02_esquema_de_liquidacion_de_los_impuestos

fis_cas_03_impuesto_sobre_la_renta_de_las_personas_fisicas

fis_cas_04_impuesto_sobre_sociedades

fis_cas_05_impuesto_sobre_transmisiones_patrimoniales_y_actos_juridicos_documentados

fis_cas_06_impuesto_sobre_el_valor_anadido

fis_cas_07_impuesto_sobre_la_renta_de_no_residentes

fis_cas_08_impuesto_sobre_sucesiones_y_donacionesfis_cas_09_depositos_bancarios

fis_cas_10_valores_de_renta_fija

fis_cas_11_valores_de_renta_variable

fis_cas_12_fondos_y_sociedades_de_inversion

fis_cas_13_planes_de_pensiones

fis_cas_14_seguros_de_vida

fis_cas_15_vivienda

fis_cas_16_financiacion_de_la_empresa

fis_cas_17_derivados

fis_cas_18_guia_fiscal_en_regimen_foral

ECONOMIA, BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS

eco_cas_01_la_ economia_y_su_metodo

eco_cas_02_la_empresa_y_el_empresario

eco_cas_03_el_mercado_la_utilidad_marginal_los_rendimientos_decrecientes_y_la_of

eco_cas_04_las_expresiones_agregadas_de_las_magnitudes_economicas_su_interaccion

eco_cas_05_el_dinero_y_los_ciclos_economicos

eco_cas_06_la_generacion_de_la_oferta_monetaria_el_banco_central_y_el_control_de

eco_cas_07_el_sistema_financiero_y_el_sistema_crediticio_los_diferentes_mercados

eco_cas_08_mercado_de_renta_fija

eco_cas_9_renta_fija_publica_y_renta_fija_privada

eco_cas_10_los_mercados_de_renta_variable_la_valoracion_de_acciones_y_las_bolsas

eco_cas_11_la_inversion_colectiva_los_fondos_de_inversion_y_los_fondos_y_planes_

eco_cas_12_mercados_de_derivados_y_sus_principales_productos

eco_cas_13_conceptos_basicos_de_matematica_financiera_y_de_analisis_de_rentabili