TEMARI OPOSICIONS NIVELL VII,VIII I X

TEMARI EN CATALA

ANÀLISIS DEL RISC

risc_cat_01_riscos_del_negoci_bancari

risc_cat_02_aspectes_basics_de_risc_de_credit

risc_cat_03_risc_de_particulars

risc_cat_04_introduccio_al_risc_empreses

risc_cat_05_risc_empreses_analisi_qualitativa

risc_cat_06_verificacio_estats_financers

risc_cat_07_analisi_eeff_situacio_financera

risc_cat_8_analisi_eeff_situacio _economica

COMERCIALITZACIO DE PRODUCTES I SERVEIS

ps_cat_01_venda_i_assessorament

ps_cat_02_el_client_bancari

ps_cat_03_el_professional_venda_financera

ps_cat_04_proces_venda_financera

ps_cat_05_aspectes_tecnics_de_la_venda

ps_cat_06_planificacio_oficina_bancaria

ps_cat_07_nomativa_mifid

ps_cat_08_mifid_i_la_proteccio_de_inversor

ps_cat_09_politiques_mifid_a_la_banca

ps_cat_10_pautes_actuacio_inversor_particular

ps_cat_11_solucions_inver_particulars

ps_cat_12_cas_solucions_inversio_particulars

ps_cat_13_necessitats_financ_particulars

ps_cat_14_solucions_financ_particulars

ps_cat_15_cas_assessorament_financ_partic

ps_cat_16_gestio_de_tresoreria

ps_cat_17_solucions_inversio_per_a_empreses

ps_cat_18_cas_practic_solucions_inversio_per_empreses

ps_cat_19_necesitats_de_financament_de_empreses

ps_cat_20_cas_practic_assess_financament_empreses

ps_cat_21_cas_practic_assessorament_financament_empreses

ps_cat_22_aspectes_generals_del_comerc_exterior

ps_cat_23_contractacio_internacional

ps_cat_24_mitjans_de_pagament_internacional

ps_cat_25_mercat_de_divises

ps_cat_26_financament_de_transaccions_internacionals

ECONOMIA, BANCA I MERCATS FINANCERS

eco_cat_01_economia_i_seu_metode

eco_cat_02_empresa_i_empresari

eco_cat_03_el mercat

eco_cat_04_expressions_agregades_de_magnituds_eco

eco_cat_05_diners_i_cicles_economics

eco_cat_06_generacio_oferta_monetaria

eco_cat_07_sistema_financer_i_sistema_creditici

eco_cat_08_mercat_renda_fixa

eco_cat_9_renda_fixa_publica_i_privada

eco_cat_10_mercats_renda_variable

eco_cat_11_la_inversio_collectiva

eco_cat_12_mercats_derivats_i_principals_productes

eco_cat_13_conceptes_basics_matematica_financera

FISCALITAT

fis_cat_01_introduccio_al_sistema_tributari

fis_cat_02_esquema_de_liquidacio_dels_impostos

fis_cat_03_irpf

fis_cat_04_impost_sobre_societats

fis_cat_05_impost_transmissions_patrimonials_i_actes_juridics_documentats

fis_cat_06_impost_sobre_el_valor_afegit

fis_cat_07_impost_sobre_la_renda_de_no_residents

fis_cat_08_impost_sobre_successions_i_donacions

fis_cat_09_diposits_bancaris

fis_cat_10_valors_renda_fixa

fis_cat_11_valors_renda_variable

fis_cat_12_fons_i_societats_inversio

fis_cat_13_plans_de_pensions

fis_cat_14_assegurances_de_vida

fis_cat_15_habitatge

fis_cat_16_financament_empresa

fis_cat_17_derivats

NORMATIVA

norm_cat_01_codi_etic_i_politica_actuacio_anticorrupcio

norm_cat_02_reglament_intern_de_conducta

norm_cat_03_operacions_sospitoses_dabus

norm_cat_04_prevencio_riscos_laborals

norm_cat_05_introduccio_seguretat_de_la_informacio

norm_cat_06_actuacio_prevencio_blanqueig_capitals_i_finan_terrorisme

norm_cat_07_risc_operacional

norm_cat_08_mifid_i_comercialitzacio_instruments_financers

 

TEMARI OPOSICIONS NIVELL VII,VIII I X

TEMARIO EN CASTELLANO

ANÁLISIS DEL RIESGO

risc_cas_01_riesgos_negocio_bancario

risc_cas_02_aspectos_basicos_riesgo

risc_cas_03_riesgo_de_particulares

risc_cas_04_Introduccion_riesgo_de_empresas

risc_cas_05_riesgo_de_empresas_analisis_cualitativo

risc_cas_06_verificacion_eeff

risc_cas_07_analisis_eeff_situacion_financiera

risc_cas_08_analisis_eeff_situacion_economica

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

ps_cas_01_venta_y_asesoramiento

ps_cas_02_el_cliente_bancario

ps_cas_03_el_profesional_de_la_venta

ps_cas_04_el_proceso_de_venta_financiera

ps_cas_05_aspectos_tecnicos_de_la_venta

ps_cas_06_planificacion_oficina_bancaria

ps_cas_07_nomativa_mifid

ps_cas_08_mifid_y_la_proteccion_del_inversor

ps_cas_09_politicas_mifid_en_la_banca

ps_cas_10_pautas_actuacion_inversor_particular

ps_cas_11_soluciones_inversor_particular

ps_cas_12_caso_soluc_inver_particulares

ps_cas_13_necesidades_financiacion_particulares

ps_cas_14_soluciones_financiacion_particulares

ps_cas_15_caso_asesoramiento_financ_particulares

ps_cas_16_gestion_de_tesoreria

ps_cas_17_soluciones_de_inversion_para_empresas

ps_cas_18_caso_soluciones_de_inversion_para_empresas

ps_cas_19_necesidades_de_financiacion_de_empresas

ps_cas_20_soluciones_financiacion_empresas

ps_cas_21_caso_asesoramiento_financiacion_empresas

ps_cas_22_aspectos_generales_del_comercio_exterior

ps_cas_23_contratacion_internacional

ps_cas_24_medios_de_pago_internacionales

ps_cas_25_mercado_de_divisas

ps_cas_26_financiacion_de_transacciones_internacionales

 

ECONOMIA, BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS

eco_cas_01_economia_y_su_metodo

eco_cas_02_empresa_y_empresario

eco_cas_03_el mercado

eco_cas_04_expresiones_agregadas_de_magnitudes_eco

eco_cas_05_dinero_y_ciclos_economicos

eco_cas_06_generacion_oferta_monetaria

eco_cas_07_sistema_financiero_y_sistema_crediticio

eco_cas_08_mercado_renta_fija

eco_cas_9_renta_fija_publica_y_privada

eco_cas_10_mercados_renta_variable

eco_cas_11_la_inversion_colectiva

eco_cas_12_mercados_derivados_y_principales_productos

eco_cas_13_conceptos_basicos_matematica_financiera

FISCALIDAD

fis_cas_01_introduccion_al_sistema_tributario

fis_cas_02_esquema_de_liquidacion_de_los_impuestos

fis_cas_03_irpf

fis_cas_04_impuesto_sobre_sociedades

fis_cas_05_impuesto_transmisiones_patrimoniales_y_actos_juridicos_documenta

fis_cas_06_impuesto_sobre_el_valor_anadido

fis_cas_07_impuesto_sobre_la_renta_de_no_residentes

fis_cas_08_impuesto_sobre_sucesiones_y_donaciones

fis_cas_09_fiscalidad_depositos_bancarios

fis_cas_10_fiscalidad_valores_renta_fija

fis_cas_11_fiscalidad_valores_renta_variable

fis_cas_12_fiscalidad_fondos_y_sociedades_inversion

fis_cas_13_fiscalidad_planes_pensiones

fis_cas_14_fiscalidad_seguros_vida

fis_cas_15_fiscalidad_vivienda

fis_cas_16_fiscalidad_financiacion_empresa

fis_cas_17_fiscalidad_derivados

NORMATIVA

norm_cas_01_codigo_etico_y_politica_actuacion_anticorrupcion

norm_cas_02_reglamento_interno_de_conducta

norm_cas_03_operaciones_sospechosas_de_abuso

norm_cas_04_prevencion_riesgos_laborales

norm_cas_05_introduccion_seguridad_de_la_informacion

norm_cas_06_actuacion_prevencion_blanqueo_capitales_y_finan_terrorismo

norm_cas_07_riesgo_operacional

norm_cas_08_mifid_y_comercializacion_instrumentos_financieros